Bank Spółdzielczy w Kałuszynie - O Banku

Historia Banku

Początki spółdzielczości bankowej w Kałuszynie sięgają roku 1915, kiedy to zostało utworzone Towarzystwo Parafialne Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Początkowo Towarzystwo zrzeszało jedynie 24 członków. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 14 kwietnia 1916 roku ustalony został budżet w wysokości 841 rubli oraz wysokość wkładów na poziomie od 5 kopiejek do 200 rubli. Zebranie określiło również wysokość oprocentowania wkładów terminowych oraz oprocentowanie udzielanych pożyczek. Określono zakres obowiązków i odpowiedzialności Zarządu i Rady oraz zasady przyjmowania nowych członków. Pierwszy Zarząd towarzystwa tworzyli: ksiądz Józef Rybarkiewicz, Maria Ottowicz, Andrzej Milewski. Pomimo trudnych czasów Towarzystwo kałuszyńskie prowadziło bardzo ożywioną, jak na tamte czasy, działalność. W roku 1917 skupiało ona 61 członków, w 1919 – 160 członków, a w roku 1922 w Towarzystwie zrzeszonych było już 297 członków.

Początkowo wszystkie organy Towarzystwa działały społecznie. Jedynie kasjer oraz stróż byli etatowymi pracownikami. Ciekawostką jest fakt, że w tamtym czasie kasa Towarzystwa czynna była jedynie jeden raz w tygodniu, w niedzielę w godzinach stricte obiadowych.

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się w roku 1922, ustalono zmianę dotychczasowego statutu Towarzystwa oraz przybrano nowa nazwę – Parafialna Kasa Spółdzielcza w Kałuszynie. Nazwa ta obowiązywała przez kolejne osiem lat, do roku 1930, kiedy to spółdzielni nadano miano Parafialnej Kasy Stefczyka w Kałuszynie.

W 1930 roku Kasa funkcjonowała już we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel.

W 1950 roku Kasa Stefczyka została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w Kałuszynie, a następnie po sześciu latach w Kasę Spółdzielczą.

W dniu 11 kwietnia 1965 roku Walne Zebranie Przedstawicieli przyjęło obowiązująca do dziś nazwę Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W 1994 roku Bank Spółdzielczy w Kałuszynie wystąpił ze Zrzeszenia Krajowego Banku Gospodarki Żywnościowej i z dniem 1 maja 1994 roku przystąpił jako akcjonariusz do Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie.

Na przełomie wieku sytuacja ekonomiczna Banku Spółdzielczego w Kałuszynie była na tyle zadawalająca, że bez trudu osiągnął on ustawowo wymagany poziom funduszy własnych na poziomie 300 000 euro. Jednak mając na uwadze zbliżające się terminy podwyższania progów kapitałowych do poziomu 500 000 euro w 2005 roku oraz 1 000 000 euro w 2007 roku, Bank rozpoczął rozmowy konsolidacyjne z sąsiadującymi jednostkami bankowymi. W wyniku prowadzonych rozmów z dniem 01stycznia 2001 roku Bank Spółdzielczy w Kałuszynie przyłączył dotychczasowy Bank Spółdzielczy w Kotuniu, tworząc na jego bazie Oddział.

W marcu 2002 roku w wyniku połączenia się Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A., Banku Unii Gospodarczej S.A., Małopolskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. i powstania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy w Kałuszynie, jako dotychczasowy udziałowiec Banku Unii Gospodarczej S.A., podpisał umowę zrzeszenia z nowopowstałym bankiem zrzeszającym, stając się jego udziałowcem.

Stabilni i silni w Grupie

359 Banków Spółdzielczych z całej Polski (64% sektora bankowości spółdzielczej) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w liczbach:

·         Suma bilansowa na koniec lipca 2015 r. wynosiła prawie 68 mld zł (dokładnie 67,68 mld zł)

·         Każdego dnia obsługują 6 mln klientów

·         Posiadają prawie 3 tys. placówek i ponad 4,7 tys. bankomatów, co daje im pozycję
w czołówce instytucji finansowych w Polsce

·         Stanowią ponad 6% sektora bankowego w Polsce

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Oferują produkty, uwzględniając potrzeby regionów, w których działają. Mają szczególnie bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są ważnym elementem rodzimej gospodarki.

 

Dane finansowe za I półrocze 2015 r. potwierdzają, że sytuacja ekonomiczna Grupy BPS jest dobra. Zapewnia ona ciągłą i sprawną obsługę klientów korzystających z finansowania Banków Spółdzielczych oraz bieżącą obsługę depozytów. Mimo utrzymujących się od wielu miesięcy niskich stóp procentowych, powodujących zmniejszenie wpływów odsetkowych, Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS osiągają dodatnie wyniki finansowe. Mają także wysoki współczynnik wypłacalności, który kształtuje się na poziomie ponad 16%, tj. wyższym niż wymagany przez KNF. Dzięki racjonalnej polityce dywidendowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych Banków tworzących Zrzeszenie ich kapitały własne są adekwatne do skali działalności. Depozyty klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny. Od 2002 roku, czyli od powstania Zrzeszenia BPS, nie zdarzyła się upadłość Banku Spółdzielczego, mimo wielu negatywnych zjawisk, które zachodziły w gospodarce. Zrzeszenie BPS dąży obecnie do stworzenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej, który zagwarantuje płynność i wypłacalność Banków Spółdzielczych w nim uczestniczących. Rozpoczęte w tym celu działania są zgodne
z dyrektywą unijną i wpisują się w proces zapewnienia stabilności sektora finansowego
w Polsce i w Europie.

Blisko ludzi i lokalnych społeczności

Działalność Banków Spółdzielczych opiera się na bliskich i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Banki Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w życiu środowisk,w których działają, wspierają ich rozwój oraz podejmowane inicjatywy. Są prospołeczne, silnie zaangażowane w działalność edukacyjną, kulturalną, sponsoringową i charytatywną.

Banki Spółdzielcze funkcjonują, opierając się wyłącznie na polskim, rodzimym kapitale
i spełniają przy tym takie same wymagania finansowe co duże, międzynarodowe banki komercyjne. Skutecznie konkurują z bankami komercyjnymi, systematycznie podnoszą standard działania i jakość świadczonych usług oraz poszerzają paletę oferowanych produktów. Niezmiennie cieszą się wysokim zaufaniem swoich klientów.

Kalendarium

Imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

do końca roku zostało 135 dni
Linki
KOD SWIFT
  • POLUPLPR
Kursy walut  
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-08-17
USD 3,7784 -0,23%
EUR 4,3061 -0,10%
CHF 3,7926 -0,54%
GBP 4,8043 -0,19%
Wspierane przez Money.pl